برای آشنایی با نصب لینوکس اوپن سوزی و محیط گرافیکی آن می توانید به تماشای این ویدیو بپردازید.